Esas Sözleşme Tadili ve Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Başvurusu Hk.

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 15.03.2024 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilen mevcut 20.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılması ile Şirket "Esas Sözleşmesi"nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil düzenlemelere uyumu açısından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000.-TL'ye artırılarak, geçerlilik süresinin ise 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen; 

1.  Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadiline,
2.  Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Denetçi" başlıklı 12. Maddesinin tadiline,
3.  Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına, 
4.  Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, "Esas Sözleşme" tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin tasvibine sunulmasına,

karar verilmiştir.